KVKK

Nimeçatı

Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Bilgilendirme Metni

Değerli ziyaretçilerimiz ve müşterilerimiz,

Kişisel verilerinizin gizliliği ve güvenliği, şirketimiz NİMEÇATI İNŞAAT İZOLASYON SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ için büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle, sorumluluk bilinciyle ve şirketimizin faaliyet gösterdiği tüm ülkelerde geçerli veri koruma yasalarına uygun şekilde gerekli tüm idari, hukuki ve teknik tedbirleri alıyoruz. Bu doğrultuda 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, veri sorumlusu sıfatıyla, siz değerli ziyaretçi ve müşterilerimizin kişisel verilerinin işlenmesine yönelik uygulamalarımız ve bu husustaki haklarınız konusunda sizleri bilgilendirmek istiyoruz

Hangi Kişisel Verilerinizi İşliyoruz?

Mağazalarımızı ziyaret etmeniz halinde; ziyaretçilerimizin ve müşterilerimizin can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla güvenlik kameraları ile kaydedilen görüntülerinizi ,mağazalarımızdan alışveriş yapmanız halinde kimlik bilgilerinizi (ad ve soyad), iletişim bilgilerinizi (adres, e-posta adresi, telefon numarası), alışveriş bilgilerinizi (alışveriş tarihi, zamanı, miktarı, içeriği, ödeme şekli, ödeme detayları), alışverişlerinizde kredi kartı kullanmanız durumunda kredi kartı bilgilerinizi, faturada yer almasını talep etmeniz halinde T.C. Kimlik numarasını, vergi numarasını, şahıs şirket bilgilerinizi,Kanunda ve ilgili diğer yasal düzenlemelerde öngörülen usul ve esaslar doğrultusunda işlemekteyiz.

Kişisel Verilerinizi Hangi Amaçla İşliyoruz?

İşleme amacı ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olacak şekilde, sizlerin can ve mal güvenliğinizin sağlanması, şirket kurallarına ve yasal düzenlemelere ilişkin ihlallerin ve ihlal şüphelerinin incelenmesi, bunlarla ilgili işlemlerin yürütülmesi, alışverişe ilişkin yasal belgelerin(fiş, fatura, e-fatura vs.) düzenlenebilmesi, tüketici olarak haklarınızın kullandırılması (iade, değişim, onarım vs.) ve korunması amaçları çerçevesinde; kaydedilebilecek,depolanabilecek,muhafaza edilebilecek ,güncellenebilecek, yeniden düzenlenebilecek hukuken bu kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kişi ve kurumlar ile paylaşılabilecek,Kanunun ve diğer yasal düzenlemelerin öngördüğü koşullarda yurt içinde ve/veya yurt dışında bulunan üçüncü kişilere aktarılabilecek,devredebilecek,sınıflandırabilecek,ve Kanunda sayılan diğer şekillerde işlenebilecektir

Kişisel verilerinizi kimlerle paylaşıyoruz?

Kişisel verileriniz , yasal bir zorunluluk gereği bu verileri talep etmeye yetkili olan kurum ve kuruluşlar ile paylaşılabilir. Bizimle paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz , Kanunda ve işbu metinde öngörülen işlenme ve paylaşım amaçları haricinde veya açık rızanız olmadan üçüncü kişilerle paylaşılmaz.

Kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi

Bizimle paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz, mağazamızda bulunan kameralar tarafından görüntünüzün alınması ve alışveriş yapmanız sureti ile elde edilecektir. Kişisel verilerinizin işlenmesinin hukuki sebepleri, Kanunun “Kişisel verilerin işlenme şartları” başlıklı 5. Maddesinin 2. Fıkrasının a bendinde belirtilen, Kanunda açıkça öngörülmesi, Kanunun 5. Maddesinin 2. Fıkrasının ç bendinde belirtilen, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması ile Kanunun 5. Maddesinin 2. Fıkrasının e bendinde belirtilen bir hakkın tesisi , kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması ile Kanunun 5. Maddesinin 2. Fıkrasının f bendinde belirtilen ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olmasına dayanmaktadır.

Haklarınız nelerdir?

Kanunun “İstisnalar” başlıklı 28. Maddesinde öngörülen haller saklı kalmak kaydıyla , Kanunun 11. Maddesi çerçevesinde şirketimize başvurarak kişisel verilerinizin ;(a) işlenip işlenmediğini öğrenme, (b) kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, (c) kişisel verilerinizin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, (d) kişisel verilerinizin yut içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, (e) kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş ise düzeltilmesini isteme, (f) Kanunun 7. Maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme, (g) kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere yukarıda sayılan (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, (h) kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve (i) kişisel verilerinizin Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararn giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Kanun doğrultusunda , şirketimize ileteceğiniz taleplerin yazılı olması gerekmektedir. Bunun için kimliğinizi tespit edivi belgeler ile birlikte, kullanmak istediğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi info@nimecati.com.tr e-posta adresimize gönderebilir ve/veya bir dilekçe ile Seyitnizam Mah. Demirciler sitesi 5. Yol No:3 Zeytinburnu/İstanbul adresindeki merkez ofisine bizzat başvurabilir veya başvurunuzu noter veya iadeli taahhütlü posta kanalıyla göndererek yapabilirsiniz. Başvurunuzda yer alan talepleriniz , talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içerisinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır.

Veri Sorumlusu

 Kolay İletişim